1. Definities
  1. “Contributie”: de contributie verschuldigd voor het Privileges Lidmaatschap op de wijze zoals bepaald in artikel 7 van deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap. Verschuldigde Contributie is inclusief BTW.
  2. “Fraudegeval”: elke keer dat een Privileges Lid (1) gebruik maakt van de inloggegevens van een ander Privileges Lid of (2) de eigen inloggegevens aan een ander ter beschikking stelt of (3) een aankoop door een ander Privileges Lid laat doen of (4) op enige wijze samenspant met andere Privileges Leden of anderen bij het gebruik van diensten en/of producten van Privileges of Privileges op een andere manier benadeelt door enige vorm van fraude of bedrog.
  3. “Jaartermijn”: een periode van 12 maanden.
  4. “Lidmaatschapsovereenkomst”: de overeenkomst tussen Privileges en het Privileges Lid.
  5. “Wederzijdse Loyaliteitsverplichting Privileges Leden” (de “WLP”): Bij het verkrijgen van de rechten van het Privileges Lidmaatschap voor deelname aan de Privileges Veilingen door een Privileges Lid, gaat een Privileges Lid tevens de WLP aan. Deze loyaliteitsverplichting van Privileges Leden wederzijds is noodzakelijk om gelijkwaardig gebruik door Privileges Leden van de Privileges Veilingen te borgen. Na een geldige opzegging door een Privileges Lid van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt de WLP bij de pro rata restitutie van Contributie aan een Privileges Lid verrekend met de te restitueren Contributie tot een maximum van 2/3 van de Reguliere Contributie. Een verrekening van de WLP met de pro rata uit te keren Contributie kan nimmer resulteren in een betaling van (additionele) Contributie door een Privileges Lid. 
  6. “Persoonlijke Informatie”: de persoonlijke informatie genoemd in artikel 6 van deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap.
  7. “PrijsVoordeel”: het bedrag dat door het Privileges Lid is verworven door deelname aan de PrijsVoordeel Veilingen.
  8. “PrijsVoordeel Veilingen”: de veilingen die Privileges aanbiedt op de website www.mijnprivileges.nl onder de naam PrijsVoordeel Veilingen.
  9. “PrijsVoordeel Tegoed”: het saldo als resultaat van de bedragen die door het Privileges Lid zijn verworven door deelname aan de PrijsVoordeel Veilingen, verminderd met de bedragen die het Privileges Lid daarvan heeft besteed bij aankopen op www.mijnprivileges.nl.
  10. “Privileges”: de besloten vennootschap Privileges B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 34092571.
  11. “Privileges Lid”: een natuurlijke persoon die tenminste 18 jaar of ouder is en woonachtig is in Nederland en waarmee Privileges een Lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten.
  12. “Privileges Lidmaatschap”: het lidmaatschap van Privileges op basis van de Lidmaatschapsovereenkomst.
  13. “Puzzel & Win”: de mogelijkheid tot het winnen van prijzen die Privileges aanbiedt op de website www.mijnprivileges.nl onder de naam Puzzel & Win.
  14. “Reguliere Contributie”: Contributie voor een Jaartermijn zonder Speciaal Aanbod. De Reguliere Contributie bedraagt € 198 per 1 februari 2023.
  15. “Speciaal Aanbod”: het specifieke aanbod van Privileges bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst waarmee een afwijkende duur en/of Contributie is overeengekomen dan de Jaartermijn respectievelijk de Reguliere Contributie voor een Lidmaatschapsovereenkomst.
  16. “Veilingen”: de veilingen die Privileges aanbiedt op de website www.mijnprivileges.nl onder naam de A-Merken Veilingen, Lastenverlichting Veilingen, Evenementen & Leisure Veilingen, respectievelijk de PrijsVoordeel Veilingen.
  17. “Overige Voorwaarden”: de Leveringsvoorwaarden, de Voorwaarden A-Merken Veilingen, de Voorwaarden Evenementen & Leisure Veilingen, de Voorwaarden Lastenverlichting Veilingen, de Voorwaarden PrijsVoordeel Veilingen, de Voorwaarden Puzzel & Win, en de Voorwaarden Leden werven Leden zoals die zijn gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl telkens onder de betreffende naam.
  18. “Voorwaarden MijnPrivileges.nl”: de voorwaarden voor het gebruik van de website www.mijnprivileges.nl zoals die onder die naam op de website www.mijnprivileges.nl zijn gepubliceerd.
  19. “Voorwaarden Privileges Lidmaatschap”: deze voorwaarden die van toepassing zijn op de Lidmaatschapsovereenkomst en die onder de naam Voorwaarden Privileges Lidmaatschap zijn gepubliceerd op www.mijnprivileges.nl. Door in te loggen op MijnPrivileges.nl gaat een Privileges Lid akkoord met de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap.
    
 2. Toepasselijkheid
  1. De Voorwaarden Privileges Lidmaatschap, de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Overige Voorwaarden zijn van toepassing op de Lidmaatschapsovereenkomst, het aanbod daartoe en de aanmelding daarvoor en op het gebruik van de website www.mijnprivileges.nl. door Privileges Leden.
  2. De Voorwaarden Privileges Lidmaatschap, de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Overige Voorwaarden vormen één geheel. Dat betekent onder meer dat een Privileges Lid dat gebruik maakt van de website www.mijnprivileges.nl kwalificeert als Gebruiker (als bedoeld in de Voorwaarden MijnPrivileges.nl) en dat de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Overige Voorwaarden ook op hem/haar van toepassing zijn. 
  3. Definities uit de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en/of de Overige Voorwaarden gelden ook in deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap.
  4. Indien een bepaling uit de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap strijdig of onverenigbaar is met een bepaling uit de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en/of de Overige Voorwaarden dan prevaleert de bepaling uit de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap. Indien een bepaling uit de Voorwaarden MijnPrivileges.nl strijdig of onverenigbaar is met een bepaling uit de Overige Voorwaarden dan prevaleert de bepaling uit de Overige Voorwaarden.
  5. Privileges kan de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap, de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en/of de Overige Voorwaarden wijzigen door het Privileges Lid daarvan in kennis te stellen via www.mijnprivileges.nl of via (direct) mail. Het Privileges Lid is aan de gewijzigde Voorwaarden Privileges Lidmaatschap, de gewijzigde Voorwaarden MijnPrivileges.nl en/of de gewijzigde Overige Voorwaarden gebonden, indien het Privileges Lid na die kennisgeving de website www.mijnprivileges.nl bezoekt.

 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 
  1. De Lidmaatschapsovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Privileges van de aanmelding van het aspirant Privileges Lid.
  2. Rechtspersonen kunnen geen Privileges Lid worden.

 4. Bedenktermijn
  1. Indien de Overeenkomst met een Privileges Lid is aangegaan op afstand, heeft het Lid het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen te ontbinden door Privileges daarvan schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. Er zijn geen kosten verschuldigd voor het inroepen van deze bedenktermijn.
  2. Zodra tijdens de bedenktermijn het Lid gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap door een Veiling te mijnen, een aankoop te doen, of deel te nemen aan Puzzel & Win, dan is dit een uitdrukkelijk verzoek om te starten met nakoming van de Overeenkomst en eindigt de bedenktermijn.

 5. De Lidmaatschapsovereenkomst
  1. Het Privileges Lidmaatschap is strikt persoonlijk en de (rechten en/verplichtingen uit de) Lidmaatschapsovereenkomst is/zijn niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de inloggegevens van een ander Privileges Lid, noch om eigen inloggegevens aan een ander ter beschikking te stellen noch om samen te spannen met andere Privileges Leden of anderen bij het gebruik van diensten en/of producten van Privileges of Privileges op een andere manier te benadelen door enige vorm van fraude of bedrog. Indien er sprake is van een Fraudegeval is het Privileges Lid een boete verschuldigd aan Privileges van € 5.000,- per Fraudegeval, onverminderd het recht van Privileges op vergoeding van de geleden schade en/of nakoming.
  2. Een Privileges Lid kan slechts 1 Lidmaatschapsovereenkomst aangaan. De volgende persoonlijke gegevens zijn uniek per Privileges Lid en kunnen slechts door één Privileges Lid gebruikt worden: e-mailadres, mobiel telefoonnummer en bankrekeningnummer.
  3. Het Privileges Lid staat in voor de correctheid en volledigheid van zijn aanmelding en zal Privileges steeds schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in contact- en/of factuur- en/of betaalgegevens binnen 5 werkdagen na de betreffende wijziging. Het Privileges Lid zal steeds op eerste verzoek van Privileges de hiervoor genoemde informatie correct en volledig verstrekken. Het niet nakomen van deze bepaling vormt een schending van deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap en geeft Privileges het recht haar verplichtingen jegens het Privileges Lid op te schorten en/of de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden (zonder dat een ingebrekestelling nodig is). Privileges is dan geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan het Privileges Lid. Het Privileges Lid moet de schade vergoeden die Privileges lijdt vanwege de beëindiging en/of ontbinding.

 6. Kenmerken Privileges Lidmaatschap
  1. Het Privileges Lidmaatschap biedt het Privileges Lid de mogelijkheid om gedurende de duur van de Lidmaatschapsovereenkomst in te loggen op www.mijnprivileges.nl met daartoe verstrekte inloggegevens en deel te nemen aan onder meer Puzzel & Win, PrijsVoordeel Veilingen en Veilingen (zoals hieronder in lid 2 nader gespecificeerd) en ook om producten te kopen zoals games en de producten van A-merken op www.mijnprivileges.nl.
  2. Een Privileges Lid kan per Jaartermijn:
   a)  één aankoop via de Veilingen doen; en
   b)  meerdere prijzen winnen via Puzzel & Win; en
   c)  één PrijsVoordeel mijnen op de PrijsVoordeel Veilingen, waarbij het verworven PrijsVoordeel Tegoed voor hem/haar geldig blijft zolang de Lidmaatschapsovereenkomst onafgebroken voortduurt.
  3. Alle aankopen en/of betalingen aan Privileges dienen steeds te worden gedaan met het bankrekeningnummer zoals dat bij Privileges in haar administratie voor het Privileges Lidmaatschap staat geregistreerd en waarmee de Contributie wordt betaald. Indien een betaling met een andere bankrekening van het Lid wordt gedaan, heeft Privileges het recht de aankoop ongedaan te maken met restitutie van de helft van het aankoopbedrag. Wordt een betaling gedaan met een bankrekening van een andere persoon dan het Lid, dan is het Lid in overtreding van artikel 5.1. 
  4. Alle aankopen en alle prijzen die een Lid ontvangt, zijn strikt persoonlijk en bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de aankoop en/of prijs aan een derde te verkopen of anderszins weg te geven. Alle verkopen en/of prijzen worden uitsluitend geleverd op het adres waarop het Privileges Lid bij Privileges in haar administratie voor het Privileges Lidmaatschap staat geregistreerd.
  5. Indien door een Privileges Lid een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan met een Speciaal Aanbod zonder dat Contributie door Privileges in rekening wordt gebracht (het “Gratis Lidmaatschap”), verliest een Privileges Lid onmiddellijk zijn/haar rechten op gewonnen prijzen, gemijnde producten en/of diensten van de Veilingen en/of PrijsVoordeel Tegoed door opzegging van het Gratis Lidmaatschap.

 7. Contributie en betaling
  1. Het Privileges Lid is de Reguliere Contributie verschuldigd zoals gespecificeerd op www.mijnprivileges.nl voor een Jaartermijn, tenzij voor het Privileges Lid een Speciaal Aanbod van toepassing is. Deze Reguliere Contributie kan aangepast worden door Privileges. Hiervan zal op www.mijnprivileges.nl of op een andere manier melding gemaakt worden.
  2. Privileges is gerechtigd de Reguliere Contributie voor een Jaartermijn of de Contributie van een Speciaal Aanbod vooraf te innen binnen 2 weken voor aanvang van de betreffende termijn, door middel van automatische incasso van het opgegeven bankrekeningnummer. Het Privileges Lid is gehouden de incassomachtiging bij het sluiten van de Lidmaatschapsovereenkomst of daarna op eerste verzoek van Privileges af te geven.
  3. Als Contributie niet bij de eerste poging kan worden geïncasseerd, is het Privileges Lid vanaf dat moment in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Dan is het Privileges Lid aan Privileges een bedrag van € 10 per verzuim aan administratiekosten verschuldigd.
  4. Als het bedrag van de automatische incasso naar het oordeel van het Privileges Lid onjuist is, dient hij/zij Privileges daarvan in kennis te stellen binnen tien dagen na de dag van afschrijving van het bedrag dan wel (in geval van een niet gelukte incasso) binnen tien dagen na de betalingsherinnering. Daarbij moet hij/zij het betwiste bedrag specificeren en de betwisting onderbouwen. Als hij/zij dat niet doet of te laat doet, dan is het Privileges Lid akkoord gegaan met het geïncasseerde of te incasseren bedrag.
  5. De administratie van Privileges over de gegevens van het Privileges Lid en over de nakoming van diens verplichtingen is leidend, tenzij het Privileges Lid het tegendeel bewijst.

 8. Persoonlijke Informatie 
  1. Persoonlijke informatie omvat onder meer:
   a)  persoonsgegevens van het Privileges Lid, zoals naam, adres, e-mail adres, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeningnummer, geslacht, rijbewijsnummer, paspoortnummer, en het nummer van enig ander legitimatiebewijs;
   b)  details en status van alle persoonlijke overzichten en/of rekeningen van het Privileges Lid bij Privileges of bij de aan Privileges gelieerde rechtspersonen;
   c)  het kredietverleden van het Privileges Lid, inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietlimiet van het Privileges Lid;
   d)  gegevens over de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit van het Privileges Lid; en
   e)  gegevens over het gebruik door het Privileges Lid van diensten en/of producten van Privileges.
  2. Het Privileges Lid machtigt Privileges en de aan haar gelieerde rechtspersonen om zijn Persoonlijke Informatie te gebruiken en/of uit te wisselen met vertegenwoordigers van Privileges, kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, erkende financiële instellingen, dienstenaanbieders, of een andere derde een en ander met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, ten behoeve van de volgende doeleinden:
   a)  het toepassen van het door Privileges gehanteerde kredietbeleid op de aanmelding voor het Privileges Lidmaatschap, de continuering daarvan en de bestelling van diensten en producten bij Privileges
   b)  voor het kredietbeheer van de rekening(en) van het Privileges Lid bij Privileges of aan haar gelieerde rechtspersonen, inclusief het innen van achterstallige betalingen;
   c)  het bijhouden van kredietgegevens die op het Privileges Lid betrekking hebben;
   d)  ontwikkeling, onderzoek en promotie van diensten en/of producten van Privileges en aan haar gelieerde rechtspersonen; en
   e)  het mogelijk maken dat de diensten en/of producten aan het Privileges Lid worden geleverd, en
   f)  marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om met die gegevens actief in te spelen op behoeften van het Privileges Lid.

 9. Duur en beëindiging
  1. De Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor een Jaartermijn (tenzij in een Speciaal Aanbod een andere termijn is genoemd) en vangt aan:
   a)  voor Lidmaatschapsovereenkomsten die zijn gesloten vóór de zestiende dag van een kalendermaand op de eerste dag van die maand, of
   b)  voor Lidmaatschapsovereenkomsten die zijn gesloten vanaf de zestiende dag van een kalendermaand op de eerste dag van de daarop volgende maand.
  2. De Lidmaatschapsovereenkomst wordt na het verstrijken van de initiële Jaartermijn (dan wel de afwijkende termijn die is genoemd in het Speciaal Aanbod) stilzwijgend verlengd met telkens een Jaartermijn met de mogelijkheid van wederopzegging binnen dit Jaartermijn met een opzegtermijn van een maand. De Lidmaatschapsovereenkomst eindigt dan op het eind van de opzegtermijn van een maand, tenzij een Privileges Lid in de opzegging verzoekt de Lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen op de einddatum van de Jaartermijn.
  3. Opzegging door het Privileges Lid is alleen geldig als het gebeurt a) per ondertekende brief aan Postbus 780, 2003 RT te HAARLEM, of b) per e-mail aan klantenservice@mijnprivileges.nl. Een opzegging dient voldoende identificeerbare persoonsgegevens te bevatten.
  4. Na een geldige opzegging door een Privileges Lid van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt pro rata, op grond van niet gebruikte maanden van een Jaartermijn van de Lidmaatschapsovereenkomst Contributie aan een Privileges Lid gerestitueerd na verrekening van de WLP.
  5. Privileges is gerechtigd de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het Lid in overtreding is van artikel 5.1.
  6. In aanvulling op hetgeen overigens in deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap is bepaald, mag Privileges de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien
   a)  het Privileges Lid in verzuim is in de nakoming van een of meer van zijn of haar verplichtingen uit de Lidmaatschapsovereenkomst dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
   b)  Voor het Privileges Lid de toepassing van schuldsanering is aangevraagd of zijn/haar faillissement is aangevraagd.
  7. De Lidmaatschapsovereenkomst kan daarnaast door Privileges tussentijds beëindigd worden, na schriftelijke kennisgeving aan het Privileges Lid en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zeven (7) dagen indien Privileges de aanbieding van diensten en producten op www.mijnprivileges.nl staakt.
  8. In alle gevallen van beëindiging/ontbinding van de Lidmaatschapsovereenkomst door wie en waarom ook, verliest het Privileges Lid onmiddellijk zijn/haar rechten op gewonnen prijzen, gemijnde producten en/of diensten uit de Veilingen, PrijsVoordeel Tegoed en welke andere aanspraak jegens Privileges dan ook, zonder recht op restitutie van Contributie en/of schadevergoeding en/of vergoeding van kosten of (al dan niet aan Privileges daarvoor) betaalde bedragen. 
  9. De aansprakelijkheid van Privileges is in alle gevallen (ongeacht of dit bij beëindiging is of gedurende de looptijd van de Lidmaatschapsovereenkomst en ongeacht de reden voor aansprakelijkheid) beperkt tot een bedrag € 100,- (honderd euro), waarbij Privileges nooit aansprakelijk is voor indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld verlies of beschadiging van zaken en/of gegevens, derving van inkomsten, winst of omzet, gemiste besparingen of schade geleden door derden.

 10. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap en de Lidmaatschapsovereenkomst worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die tussen Privileges en het Privileges Lid mochten ontstaan over deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap en de Lidmaatschapsovereenkomst zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van het Privileges Lid om binnen een maand nadat een beroep op dit artikel is gedaan, het geschil te brengen voor de volgens het toepasselijk recht bevoegde rechter.

 11. Gehele Overeenkomst
  1. Deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap en de Lidmaatschapsovereenkomst vormen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, de volledige overeenkomst tussen het Privileges Lid en Privileges met betrekking tot het Privileges Lidmaatschap en komen voor zover dit wettelijk is toegestaan, in de plaats van alle andere verklaringen, toezeggingen of voorwaarden van Privileges terzake daarvan.
  2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden Privileges Lidmaatschap, de Voorwaarden MijnPrivileges.nl of de Overige Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven alle andere voorwaarden onverminderd van kracht en zullen het Privileges Lid en Privileges in overleg treden met als doel te komen tot een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel als mogelijk de strekking van die nietige/vernietigde bepaling wordt behouden.