1. Definities
  1. “Afleveradres”: het adres van de koper zoals dat bij Privileges in haar administratie staat geregistreerd voor het Privileges Lidmaatschap in Nederland (Europa).
  2. “Controle Melding”: de melding bedoeld in artikel 8.3 van deze Leveringsvoorwaarden.
  3. “Dead-on-arrival”: een Product dat of een Dienst die een bij aflevering of eerste poging tot ingebruikname te constateren gebrek vertoont, zodanig dat het Product danwel de Dienst nimmer normaal kan functioneren.
  4. “Defect”: een gebrek anders dan een Dead-on-arrival als gevolg waarvan het Product of de Dienst niet (meer) de eigenschappen bezit die de Koper op grond van de Leveringsovereenkomst mocht verwachten. 
  5. “Defect Melding”: de melding bedoeld in artikel 9.1 van deze Leveringsvoorwaarden. 
  6. “Diensten”: Alle diensten die via MijnPrivileges.nl (waaronder begrepen de Veilingen) kunnen worden gekocht. 
  7. "Koper": een Gebruiker die Producten en/of Diensten bestelt via MijnPrivileges.nl, 
  8. “Leverancier”: de onderneming waarmee Privileges de overeenkomst tot aanbieding van Producten en/of Diensten via MijnPrivileges.nl heeft gesloten.
  9. "Leveringsovereenkomst": de overeenkomst tot verkoop en levering van Producten en/of Diensten aan de Koper.
  10. "Leveringsvoorwaarden": deze verkoop- en leveringsvoorwaarden in verband met de levering van Producten en Diensten.
  11. "Producten": Alle goederen die via MijnPrivileges.nl (waaronder begrepen de Veilingen), kunnen worden gekocht.
  12. “Retour Procedure”: de procedure voor terug verkrijgen van Producten of op Diensten betrekking hebbende zaken die is beschreven in artikel 4.4 van deze Leveringsvoorwaarden
  13. “Tekort Melding”: de melding bedoeld in artikel 8.4 van deze Leveringsvoorwaarden.
  14. Veilingen”: De A-Merken Veilingen, de Lastenverlichting Veilingen, de Evenementen Veilingen en de Leisure Veilingen die Privileges aanbiedt op de website MijnPrivileges.nl.
  15. “Voorwaarden en Regels”: de Voorwaarden MijnPrivileges.nl, de Leveringsvoorwaarden en de nadere regels met betrekking tot de verkoop en levering, de Voorwaarden A-Merken Veilingen en de A-Merken Veilingregels, de Voorwaarden Evenementen Veilingen en de Evenementen Veilingregels, de Voorwaarden Leisure Veilingen en de Leisure Veilingregels, de Voorwaarden Lastenverlichting Veilingen en de Lastenverlichting Veilingregels, de Voorwaarden PrijsVoordeel Veilingen en de PrijsVoordeel Veilingregels, de Voorwaarden Login & Win en de Regels Login & Win, de Voorwaarden Uitnodigen & Medewinnen en de Regels Uitnodigen & Medewinnen één en ander zoals gepubliceerd op MijnPrivileges.nl.
  16. De definities opgenomen in de Voorwaarden en Regels gelden ook in deze Leveringsvoorwaarden.

 2. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en verkopen van Producten en/of Diensten via MijnPrivileges.nl en de levering daarvan alsmede de Leveringsovereenkomst zijn deze Leveringsvoorwaarden en de overige Voorwaarden en Regels van toepassing. 
  2. De Leveringsovereenkomst komt tot stand tussen de Koper en Privileges, tenzij Privileges gebruik maakt van de hierna besproken volmacht. De Koper verleent Privileges hierbij een volmacht om naar keuze van Privileges de bestelling in naam en voor rekening van de Koper te plaatsen bij de betreffende Leverancier. In het geval Privileges gebruikt maakt van de volmacht komt de Leveringsovereenkomst tot stand tussen de Koper en de betreffende Leverancier.

 3. De Leveringsovereenkomst
  1. De Leveringsovereenkomst komt in alle gevallen tot stand op het eerste van de onderstaande momenten:
   a)  op het moment van bevestiging van de inhoud van de Leveringsovereenkomst door Privileges via e-mail of op de persoonlijke omgeving van de Koper op MijnPrivileges.nl, of
   b)  op de dag van aflevering van een Product danwel aanvang van de levering van een Dienst, of
   c)  op een ander nader met de Koper overeengekomen tijdstip en een nader met de Koper overeengekomen wijze
  2. Privileges kan de Leveringsovereenkomst direct na haar totstandkoming (op de hierboven in 3.1 bepaalde wijze) annuleren of herroepen om redenen die zij zelf mag bepalen. In dat geval komt alsnog geen Leveringsovereenkomst tot stand. Privileges zal dan al hetgeen zij reeds heeft ontvangen aan de Koper terugbetalen. 
  3. Bestellingen van de Koper voor Producten en/of Diensten zijn bindend en kunnen niet worden geannuleerd.
  4. Voor ieder afzonderlijk Product en iedere afzonderlijke Dienst komt een afzonderlijke Leveringsovereenkomst tot stand.
  5. Een Leveringsovereenkomst met betrekking tot continue of geregelde levering van Diensten geldt voor de overeengekomen duur daarvan. Indien geen duur is overeengekomen, geldt de Leveringsovereenkomst voor de duur van een jaar en wordt deze na deze eerste periode automatisch voortgezet voor onbepaalde duur, tenzij de Koper tenminste een maand voor afloop van het eerste jaar schriftelijk opzegt. Nadat de Leveringsovereenkomst automatisch is voortgezet kan de Koper deze schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

 4. Ontbindingsrecht
  1. De Koper heeft het recht de Leveringsovereenkomst gedurende 7 (zeven) dagen na ontvangst van het aangeschafte Product te ontbinden. In geval van de levering van een Dienst, loopt deze bedenktermijn vanaf het sluiten van de Leveringsovereenkomst.
  2. Bij ontbinding op grond van artikel 4.1 van deze Leveringsvoorwaarden dient de Koper het Product danwel de op de Dienst betrekking hebbende zaak of zaken inclusief alle geleverde toebehoren en onderdelen in oorspronkelijke en perfecte staat, inclusief handleidingen, toebehoren en verpakking (zodanig dat het Product of de Dienst wederom en in oorspronkelijke staat verkocht kan worden) terug te zenden aan Privileges. Koper dient zich daarbij te houden aan de daartoe aangegeven procedure als vermeld op MijnPrivileges.nl. De kosten van terugzending komen voor rekening van de Koper.
  3. Geen ontbinding is mogelijk als het Product of de op de Dienst betrekking hebbende zaak of zaken bij terugzending niet aan de voorwaarden van artikel 4.2 voldoen
  4. Als het Product of de op de Dienst betrekking hebbende zaak of zaken bij terugzending niet aan de voorwaarden van artikel 4.2 voldoet, dan geldt de hierna (in dit artikel 4.4.) omschreven retourprocedure (“Retourprocedure”). De Koper moet binnen 7 dagen na het eerste verzoek daarom van Privileges (en op de door Privileges aangegeven wijze ) kenbaar maken of hij/zij het Product of de op de Dienst betrekking hebbende zaak of zaken op zijn/haar kosten geretourneerd wenst te krijgen danwel deze binnen een door Privileges aan te geven termijn wenst te komen ophalen. Indien de Koper niet tijdig reageert is Privileges gerechtigd om aan de Koper de kosten van opslag in rekening te brengen. Indien de Koper binnen 1 maand na het bovengenoemde verzoek nog steeds zijn wens niet kenbaar heeft gemaakt, is Privileges gerechtigd om zich naar eigen inzicht van het Product of de op de Dienst betrekking hebbende zaak of zaken te ontdoen. 
  5.  Het in dit artikel omschreven ontbindingsrecht geldt niet voor:
   a)  Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
   b)  Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   c)  Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
   d)  Producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   e)  audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de Koper de verzegeling heeft verbroken;
   f)   digitale Producten;
   g)   kranten en tijdschriften; 
   h)   diensten terzake logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of een bepaalde periode;
   i)   Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Koper is begonnen voordat de in dit artikel bedoelde 14 (veertien) werkdagentermijn is verstreken. 
   j)  Producten of Diensten die zijn aangeschaft via de Veilingen.
   k)  Producten die geheel of gedeeltelijk zijn betaald met PrijsVoordeel Tegoed.

 5. Prijzen en Betaling
  1. Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen zoals gepubliceerd op MijnPrivileges.nl op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen die op MijnPrivileges.nl zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage, verzend- en administratiekosten, verwerkingskosten en eventuele rechten en heffingen die voor rekening van de Koper zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing afzonderlijk gespecificeerd aan de Koper in rekening gebracht.
  2. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de Producten en Diensten te geschieden middels één van de door Privileges ter beschikking gestelde en op MijnPrivileges.nl vermelde betalingsmethoden (zoals iDeal). De op de bank- respectievelijk giroafschriften van Privileges aangegeven valutadag wordt aangemerkt als dag van betaling. 
  3. Indien de Koper niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan enige betalingsverplichting heeft voldaan, is de Koper vanaf de overschrijding van de toepasselijke betalingstermijn in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. De Koper is dan de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd de rechten van Privileges op grond van de wet en de Leveringsovereenkomst. 
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die worden gemaakt in verband met de incasso van de door de Koper verschuldigde bedragen komen voor rekening van de Koper.
  5. Facturen worden door Privileges gezonden aan het Factuuradres.

 6. Aflevering
  1. Privileges streeft ernaar dat de door de Koper bestelde en betaalde Producten of Diensten binnen een redelijke termijn worden (af)geleverd. Eventuele opgegeven afleverdata en/of –termijnen gelden bij benadering. (Af)levering zal plaatsvinden op het Afleveradres. 
  2. Het risico op verlies of beschadiging van Producten of op Diensten betrekking hebbende zaken gaan over op de Koper op het moment van aflevering daarvan.

 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Privileges danwel Leverancier in het kader van de Leveringsovereenkomst geleverde Producten en op Diensten betrekking hebbende zaken blijven eigendom van Privileges danwel Leverancier totdat de Koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Als aan die betalingsverplichtingen is voldaan gaat de eigendom op dat moment over dan wel (indien later) op het moment van aflevering (zie artikel 6.1 hierboven).

 8. Onderzoek door de Koper direct na Aflevering
  1. De Producten en Diensten worden geleverd overeenkomstig de bestelling door de Koper.
  2. Bij aflevering van de Producten en de op Diensten betrekking hebbende zaken dient de Koper deze onmiddellijk op juistheid, volledigheid, externe beschadigingen en eventuele overige gebreken te onderzoeken.
  3. Indien sprake is van een Dead-on-arrival danwel een afwijking van het aantal bestelde Producten en/of op Diensten betrekking hebbende zaken, danwel van beschadiging van Producten of op Diensten betrekking hebbende zaken, dient de Koper hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na aflevering melding te maken (“Controle Melding”). Controle Meldingen kunnen uitsluitend worden ingediend middels de daartoe door Privileges gegeven instructies. 
  4. Privileges zal Controle Meldingen wegens onvolledige levering (“Tekort Melding”) binnen redelijke termijn beoordelen en bij gebleken gegrondheid zorgdragen voor nazending van hetgeen ontbreekt. Indien een dergelijke nazending redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Privileges zorgdragen voor restitutie van de koopprijs van het betreffende na te zenden Product of de betreffende op de Dienst betrekking hebbende na te zenden zaak of zaken. Privileges is daartoe alleen gehouden als de Koper de Tekort Melding binnen 48 uur na aflevering op de door Privileges voorgeschreven wijze heeft gedaan.
  5. Privileges zal de Controle Meldingen (behalve bij Tekort Meldingen waarvoor artikel 8.4 hierboven geldt) binnen een redelijke termijn beoordelen en bij gebleken gegrondheid zorgdragen voor:
   a)  een vervangend Product of een vervangende op de Dienst betrekking hebbende zaak
   b)  levering van hetgeen ontbreekt, of (indien de voorgaande oplossingen naar het redelijk oordeel van Privileges niet mogelijk zijn)
   c)  zorgdragen voor restitutie van de betaalde prijs.
  6. Privileges is niet verplicht tot enige actie als:
   a)   de Koper een Controle Melding te laat doet, of
   b)   het Product of de op de Dienst betrekking hebbende zaak sporen van gebruik vertoont, of
   c)   de Koper het Product of de op de Dienst betrekking hebbende zaak niet op de door Privileges voorgeschreven wijze en binnen de door Privileges voorgeschreven termijn in de staat waarin hij dit ontvangen heeft, inclusief handleidingen, toebehoren en verpakking, geretourneerd heeft.
  7. Indien een Controle Melding ongegrond blijkt danwel zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 8.6 van deze Leveringsvoorwaarden, geldt de Retour Procedure (tenzij andere afspraken worden gemaakt). De Koper mag ook nog gebruik maken van de reparatiemogelijkheid van artikel 11 van deze Leveringsvoorwaarden.

 9. Garantie en herstel van Defecten
  1. Defecten dient de Koper zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek te melden op de door Privileges voorgeschreven wijze (“Defect Melding”). 
  2. Via MijnPrivileges.nl worden (ook) merkproducten verkocht waarop een garantie van de fabrikant van toepassing is. De Koper kan op die fabrieksgarantie aanspraak maken in overeenstemming met de bij of in verband met het Product (of de op de Dienst betrekking hebbende zaak of zaken) verstrekte documentatie en informatie. Het in de vorige volzinnen bepaalde laat onverlet de wettelijke bepalingen inzake herstel en vervanging. Afgezien van de voornoemde garantie en wettelijke bepalingen zijn op de Leveringsovereenkomst geen andere uitdrukkelijke en geïmpliceerde garanties van toepassing.
  3. Iedere aanspraak van de Koper jegens Privileges en/of de Leverancier komt te vervallen, indien er sprake is van gebreken als gevolg van onheil van buitenaf danwel ondeskundig gebruik waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen indien gebreken zijn ontstaan door demontage danwel illegale of onjuiste installatie van software. 
  4. Indien een Defect Melding ongegrond blijkt danwel niet aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan, geldt de Retour Procedure, tenzij andersluidende afspraken worden gemaakt. De Koper mag wel nog gebruik maken van de reparatie mogelijkheid van artikel 11 van deze Leveringsvoorwaarden.

 10. Onderzoek
  1. Als Privileges twijfelt aan een Controle Melding of een Defect Melding mag zij daarnaar een onderzoek (laten) doen. Indien uit zodanig onderzoek volgt dat geen sprake is van een Defect, dan is Privileges gerechtigd de kosten, waaronder de kosten van het onderzoek en verzending bij de Koper in rekening te brengen. De Koper zal alle medewerking verlenen aan dat onderzoeken, onder meer door op verzoek van Privileges de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van een Product danwel een op de Dienst betrekking hebbende zaak.

 11. Reparaties
  1. Indien sprake is van een Defect waarop de regeling opgenomen in artikel 8 en 9 niet van toepassing is, kan de Koper het Product of de op de Dienst betrekking hebbende zaak ter reparatie aanbieden in overeenstemming met de instructies van Privileges opgenomen op MijnPrivileges.nl. Artikel 2.2 van deze Leveringsvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing. De kosten van reparatie inclusief onderzoekskosten, vracht- en administratiekosten komen voor rekening van de Koper.
  2. Reparaties zullen slechts worden uitgevoerd, nadat de Koper op de door Privileges aangegeven wijze akkoord is gegaan met de daarmee gepaard gaande kosten.
  3. Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma's verloren gaan. Privileges is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De Koper dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is de Koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
  4. Reparaties aan Producten of op een Dienst betrekking hebbende zaken waarvan de kosten door de Koper moeten worden betaald, worden uitsluitend verricht tegen vooruitbetaling daarvan (inclusief kosten van verzending van het gerepareerde Product of de gerepareerde zaak).
  5. Indien de Koper niet akkoord gaat met de kosten van een uit te voeren reparatie danwel de reparatie om andere redenen niet kan worden uitgevoerd is de Retour Procedure van toepassing.

 12. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Privileges respectievelijk Leverancier, op welke grond dan ook, is jegens de Koper (of derden die terzake van de levering van het Product of de Dienst aanspraken geldend maken) overigens beperkt tot de waarde van het Product of de Dienst waarop de Leveringsovereenkomst betrekking heeft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Privileges respectievelijk Leverancier. 
  2. Privileges respectievelijk Leverancier zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten hun macht liggen of die anderszins niet te wijten zijn aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen.

 13. Privacy
  1. De door Koper verstrekte Persoonlijke Informatie zal verwerkt worden voor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, danwel voor klachtafhandeling, voor eigen interne klantenadministratie en voorts conform hetgeen daarover is bepaald in de overige Voorwaarden en Regels.