1. Definities
  1. "Deelnemer ": een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder, woonachtig is in Nederland aan wie Privileges Inloggegevens heeft vertrekt voor het gebruik van de website www.mijnprivileges.nl.
  2. ”Login en Win”: de mogelijkheid tot het winnen van prijzen die Privileges aanbiedt op de website www.mijnprivileges.nl onder de naam Login & Win.
  3. "Inloggegevens": het wachtwoord waarmee in combinatie met het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres toegang kan worden verkregen tot de website www.mijnprivileges.nl.
  4. "Persoonlijke Informatie": de persoonlijke informatie genoemd in artikel 5 van deze Voorwaarden Registreren.
  5. “Privileges”: de besloten vennootschap Privileges B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34092571.
  6. “Voorwaarden Registeren": deze voorwaarden voor registreren tezamen met de Voorwaarden MijnPrivileges.nl zoals gepubliceerd op www.mijnprivileges.nl. 

 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Voorwaarden Registeren zijn van toepassing op het registreren voor, het bezoek aan en het gebruik van www.mijnprivileges.nl.
  2. De Voorwaarden kunnen wijzigen door kennisgeving daarvan via de website www.mijnprivileges.nl. Geldend is steeds de laatste versie. Aan wijzigingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 3. Registeren
  1. Registreren voor en deelname aan Login & Win is voor een Deelnemer gratis. Per adres is het één Deelnemer toegestaan zich te registeren en deel te nemen aan Login & Win. De Deelnemer staat ervoor in dat alle bij registreren ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt. Na ontvangst van de registratie worden persoonlijke gegevens, ter bescherming van de Deelnemer, gecontroleerd. Indien de registratie geaccepteerd is door Privileges, worden aan een Deelnemer Inloggegevens verstrekt.
  2. Een Deelnemer kan inloggen met de aan hem verstrekte Inloggegevens en dient eventuele wijzigingen van de bij registratie opgegeven gegevens steeds binnen 5 werkdagen door te geven aan Privileges. 

 4. Het gebruik van www.mijnprivileges.nl
  1. Gebruik van de Inloggegevens is strikt persoonlijk. Enig gebruik van www.mijnprivileges.nl door derden met behulp van de aan de Deelnemer verstrekte Inloggegevens is verboden en onrechtmatig. Een Deelnemer is aansprakelijk voor elk onrechtmatig gebruik, waaronder in elk geval wordt verstaan het gebruik in strijd met de bepalingen van de Voorwaarden Registreren. 
  2. De Deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor misbruik van www.mijnprivileges.nl en alle als gevolg daarvan veroorzaakte schade. Onder misbruik wordt ook verstaan enig gebruik van de Inloggegevens van een Deelnemer door een derde.

 5. Persoonlijke informatie
  1. Persoonlijke informatie zoals bedoeld in dit artikel 5 omvat: (a) persoonsgegevens van de Deelnemer, te weten naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
  2. Persoonlijke Informatie zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving. Persoonlijke Informatie zal uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en zal niet aan derden worden verstrekt.

 6. Duur en beëindiging
  1. Deelname aan Login & Win eindigt zodra de Deelnemer een product heeft gewonnen via de website www.mijnprivileges.nl. Daarna kan de Deelnemer wel nog steeds inloggen op www.mijnprivileges.nl. 

 7. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Deze Voorwaarden Registreren worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen ter zake de Voorwaarden Registreren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van de Deelnemer om binnen een maand nadat een beroep op dit artikel is gedaan, het geschil te brengen voor de volgens het toepasselijk recht bevoegde rechter.

 8. Overige bepalingen
  1. Privileges behoudt zich het recht voor om een Deelnemer uit te sluiten van deelname aan Login & Win en toegang tot www.mijnprivileges.nl te ontzeggen.
  2. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan typefouten en/of technische storingen op de website www.mijnprivileges.nl.