1. Definities 
  1. "A-Merken Veilingen": de veilingen zoals die onder de naam A-Merken Veilingen op de website www.mijnprivileges.nl worden aangeboden.
  2. "Voorwaarden A-Merken Veilingen": deze Voorwaarden A-Merken Veilingen zoals gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl. 
  3. “Voorwaarden”: de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap en de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Leveringsvoorwaarden zoals telkens onder die naam gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl. 

 2. Toepasselijkheid 
  1. De Voorwaarden A-Merken Veilingen evenals de Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de A-Merken Veilingen en aankopen van producten via de A-Merken Veilingen. Artikel 4 van de Leveringsvoorwaarden (ontbindingsrecht) is niet van toepassing op aankopen van producten via de A-Merken Veilingen. De definities opgenomen in de Voorwaarden gelden ook in deze Voorwaarden A-Merken Veilingen.
  2. In geval van wijziging van de A-Merken Veilingen en/of de Voorwaarden A-Merken Veilingen kan een Privileges Lid geen aanspraak maken op eerder verworven rechten. 

 3.  Deelname
  1.  De producten die op de A-Merken Veilingen worden gemijnd, worden gepubliceerd op www.mijnprivileges.nl.
  2.  Privileges mag de door een Privileges Lid verstrekte persoonsgegevens vermelden in al haar communicatie in het kader van de bekendmaking van op de A-Merken Veilingen gemijnde producten.
  3. Aankopen op de A-Merken Veilingen worden uitsluitend geleverd aan Privileges Leden die medewerking verlenen aan publiciteit en promotie door Privileges.
  4. Een Privileges Lid mag een product dat is gemijnd op de A-Merken Veilingen niet doorverkopen of anderszins aan derden ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling.

 4.    Aankopen via de A-Merken Veilingen 
  1.  Wanneer een Privileges Lid tijdens een A-Merken Veiling, na op de knop 'MIJN' te hebben geklikt, in het volgende scherm op de knop 'Bevestig Veilingaankoop' klikt, wordt de betreffende A-Merken Veiling pas beëindigd en is het betreffende Product definitief door het Privileges Lid gekocht, onder de ontbindende voorwaarde dat het Privileges Lid binnen een op de website www.mijnprivileges.nl aan te geven aantal minuten na die beëindiging aan zijn/haar daaruit voortvloeiende betalingsverplichting voldoet (bij gebreke waarvan de betreffende aankoop van rechtswege is ontbonden zonder dat het Privileges Lid ergens aanspraak op kan maken).
  2. De koopprijs van het product op de A-Merken Veiling is inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage, verzend- en administratiekosten, verwerkingskosten en eventuele rechten en heffingen die voor rekening van het Privileges Lid zijn.

 5. Overige bepalingen
  1. Privileges behoudt zich het recht voor om een Privileges Lid uit te sluiten van deelname aan de A-Merken Veilingen.
  2. Wanneer een A-Merken Veiling een Privileges Mobiel abonnement betreft, al dan niet in combinatie met een smartphone of een ander product, dan gelden tevens de Voorwaarden Privileges Mobiel zoals onder die naam gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op www.mijnprivileges.nl.