1. Definities
  1. “Evenementen & Leisure Veilingen”: de veilingen zoals die onder de naam Evenementen & Leisure Veilingen op de website www.mijnprivileges.nl worden aangeboden.
  2. “Evenementen Arrangementen”: de arrangementen die kunnen worden gemijnd op de Evenementen & Leisure Veilingen.
  3. “Leisure Arrangementen”: de arrangementen die kunnen worden gemijnd op de Evenementen & Leisure Veilingen.
  4. “Voorwaarden Evenementen & Leisure Veilingen”: deze Voorwaarden Evenementen & Leisure Veilingen zoals gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  5. “Voorwaarden”: de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap en de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Leveringsvoorwaarden zoals telkens onder die naam gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.

 2. Toepasselijkheid
  1. De Voorwaarden Evenementen & Leisure Veilingen evenals de Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de Evenementen & Leisure Veilingen en aankopen van een Evenementen Arrangement of een Leisure Arrangement via de Evenementen & Leisure Veilingen. Artikel 4 van de Leveringsvoorwaarden (ontbindingsrecht) is niet van toepassing op aankopen van Evenementen- en Leisure Arrangementen via de Evenementen & Leisure Veilingen. De definities opgenomen in de Voorwaarden gelden ook in deze Voorwaarden Evenementen & Leisure Veilingen.
  2. In geval van wijziging van de Evenementen & Leisure Veilingen en de Voorwaarden Evenementen & Leisure Veilingen kan een Privileges lid geen aanspraak maken op eerder verworven rechten.

 3. Deelname
  1. De Evenementen- en Leisure Arrangementen die op de Evenementen & Leisure Veilingen worden gemijnd, worden gepubliceerd op www.mijnprivileges.nl.
  2. Privileges mag de door een Privileges Lid verstrekte persoonsgegevens vermelden in al haar communicatie in het kader van de bekendmaking van Evenementen- en Leisure  Arrangementen.
  3. Evenementen- en Leisure Arrangementen worden uitsluitend geleverd aan Privileges Leden die medewerking verlenen aan publiciteit en promotie door Privileges.

 4. Aankopen via de Evenementen & Leisure Veilingen
  1. Wanneer een Privileges Lid tijdens een Evenementen- of Leisure Veiling, na op de knop ‘MIJN’ te hebben geklikt, in het volgende scherm op de knop ‘Bevestig Veilingaankoop’ klikt, wordt de Evenementen- of Leisure Veiling beëindigd en is het betreffende Evenementen- of Leisure Arrangement definitief door het Privileges Lid gekocht, onder de ontbindende voorwaarde dat het Privileges Lid binnen een op de website www.mijnprivileges.nl aan te geven aantal minuten na die beëindiging aan zijn/haar daaruit voortvloeiende betalingsverplichting voldoet (bij gebreke waarvan de betreffende aankoop van rechtswege is ontbonden zonder dat het Privileges Lid ergens aanspraak op kan maken).

 5. Overige bepalingen
  1. Ter controle van de juiste tenaamstelling dient het Privileges Lid binnen drie dagen na verzoek van Privileges een kopie van zijn/haar geldig paspoort te overleggen. Wanneer het een internationaal Evenementen- of Leisure Arrangement betreft dient ook een kopie van het paspoort van de reisgenoot of reisgenoten te worden overlegd. Zonder deze   gegevens kan het Evenementen- of Leisure Arrangement niet bevestigd worden en verliest het Privileges Lid het recht op het Evenementen- of Leisure Arrangement zonder restitutie van de betaling voor het Evenementen- of Leisure   Arrangement.
  2. Het Evenementen- of Leisure Arrangement is exclusief annuleringsverzekering en reisverzekering. De kosten van annuleren van het Evenementen- of Leisure Arrangement, om welke reden dan ook, komen voor rekening van het Privileges Lid. Evenals de kosten als gevolg van een ongeval, schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. Er zal door Privileges geen restitutie van de betaling voor het Evenementen- of Leisure Arrangement plaatsvinden, indien het Privileges Lid het Evenementen- of Leisure Arrangement annuleert.
  3. Boeken van een Leisure Arrangement gebeurt op basis van beschikbaarheid. De vertrekdata vermeld bij het Leisure Arrangement zijn een indicatie waarop geboekt kan worden, maar kunnen daarvan afwijken.
  4. Deelname aan de Evenementen & Leisure Veilingen en gebruik van het gemijnde Evenementen- of Leisure Arrangement is voorbehouden aan Privileges Leden. De Evenementen- en Leisure Arrangementen zijn voor minimaal twee personen tenzij anders aangegeven. Het Privileges Lid dat het Evenementen- of Leisure Arrangement gekocht heeft, dient in ieder geval ervan gebruik te maken.
  5. De tenaamstelling van vliegtickets van de reisgenoot kan tot uiterlijk 45 dagen voor vertrek kosteloos worden gewijzigd. Voor wijzigingen die later binnenkomen zullen kosten in rekening worden gebracht. Wijzigingen vanaf 14 dagen voor vertrek kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
  6. Wanneer een Evenementen Arrangement of Leisure Arrangement dat is gekocht door een Privileges Lid als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van Privileges komen, bijv. door toedoen of nalaten van derden of weersomstandigheden, dan wel een andere vorm van overmacht, of om welke andere reden dan ook niet geleverd kan worden of afgelast wordt of wordt verplaatst naar een andere datum, tijd of locatie dan wel inhoudelijk wordt gewijzigd door omstandigheden die niet voor rekening van Privileges komen, heeft het Privileges Lid geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of vervanging van het gemijnde Evenementen Arrangement of Leisure Arrangement door een ander Evenementen Arrangement of Leisure Arrangement. Dit is alleen anders indien Privileges op haar beurt ook het te betalen of betaalde bedrag van het betreffende Evenementen- of Leisure Arrangement retour ontvangt. In geen geval is Privileges gehouden tot enige compensatie van eventueel geleden schade.
  7. Privileges behoudt zich het recht voor om het Privileges Lid uit te sluiten van deelname aan de Evenementen & Leisure Veilingen.
  8. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl.