1. Definities
  1. “Lastenverlichting Veilingen”: de veilingen zoals onder de naam Lastenverlichting Veilingen op www.mijnprivileges.nl worden aangeboden.
  2. “Lastenverlichting”: de vergoedingen zoals aangeboden bij de Lastenverlichting Veilingen die, onder andere, kunnen zien op (zorg-)verzekeringen, energie-, dagblad- of telefonie-abonnementen, boodschappen en woonlasten, waarbij Privileges de daadwerkelijke maandelijkse kosten van een verplichting aan een Privileges Lid vergoedt voor een bepaalde duur en tot het bedrag van de gemijnde Lastenverlichting.
  3. “Voorwaarden Lastenverlichting Veilingen”: deze Voorwaarden Lastenverlichting Veilingen zoals gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  4. “Voorwaarden”: de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap en de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Leveringsvoorwaarden zoals telkens onder die naam gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
    
 2. Toepasselijkheid
  1. De Voorwaarden Lastenverlichting Veilingen en de Voorwaarden  zijn van toepassing op de deelname aan en een aankoop op de Lastenverlichting Veilingen. Artikel 4 van de Leveringsvoorwaarden (ontbindingsrecht) is niet van toepassing op aankopen van Lastenverlichtingen via de Lastenverlichting Veilingen. De definities opgenomen in de Voorwaarden gelden ook in deze Voorwaarden Lastenverlichting Veilingen.
  2. In geval van wijziging van de Lastenverlichting Veilingen en de Voorwaarden Lastenverlichting Veilingen kan een Privileges Lid geen aanspraak maken op eerder verworven rechten.

 3. Deelname
  1. De gemijnde Lastenverlichting is uitsluitend voor persoonlijk gebruik van een Privileges Lid. Het is niet toegestaan Lastenverlichting te mijnen ten behoeve van iemand anders dan het Privileges Lid zelf.
  2. Het adres waarop de Lastenverlichting betrekking heeft, dient gelijk te zijn aan het adres waarop het Privileges Lidmaatschap staat geregistreerd. Het is niet toegestaan Lastenverlichting te mijnen op basis van gegevens van iemand anders dan het Privileges Lid zelf.
  3. Om zoveel mogelijk Privileges leden in de gelegenheid te stellen van een Lastenverlichting te profiteren, kan een nieuwe Lastenverlichting niet eerder gemijnd noch uitgekeerd worden op een adres dan 12 maanden na de laatste uitbetaling van een vorige Lastenverlichting op hetzelfde adres.
  4. De Lastenverlichtingen die op de Lastenverlichting Veilingen worden gemijnd, worden gepubliceerd op www.mijnprivileges.nl.
  5. Privileges mag de verstrekte persoonsgegevens door een Privileges Lid in het kader van de bekendmaking van de gemijnde Lastenverlichting vermelden in al haar communicatie.
  6. Een Lastenverlichting wordt uitsluitend geleverd aan Privileges Leden die medewerking verlenen aan publiciteit en promotie door Privileges.

 4. Aankopen via de Lastenverlichting Veilingen
  1. Wanneer een Privileges Lid tijdens een Lastenverlichting Veiling, na op de knop 'MIJN' te hebben geklikt, in het volgende scherm op de knop 'Bevestig Veilingaankoop' klikt, wordt de Lastenverlichting Veiling pas beëindigd en is de betreffende Lastenverlichting definitief door het Privileges Lid gekocht, onder de ontbindende voorwaarde dat het Privileges Lid binnen een op de website www.mijnprivileges.nl aan te geven aantal minuten na die beëindiging aan zijn/haar daaruit voortvloeiende betalingsverplichting voldoet (bij gebreke waarvan de betreffende aankoop van rechtswege is ontbonden zonder dat het Privileges Lid ergens aanspraak op kan maken).

 5. Overige bepalingen
  1. Iedere Lastenverlichting die door Privileges op de Lastenverlichting Veilingen wordt aangeboden vertegenwoordigt een vooraf door Privileges bepaalde waarde.
  2. Uitkering van de Lastenverlichting aan het Privileges Lid geschiedt per Lastenverlichting in het aantal termijnen zoals op de Lastenverlichting Veilingen vermeld bij de betreffende Lastenverlichting.
  3. Afhankelijk van het type Lastenverlichting kan Privileges additionele gegevens opvragen bij het Privileges Lid, waaronder, maar niet beperkt tot, een kopie van een geldig identiteitsbewijs, een recent bankafschrift (niet ouder dan 2 maanden) waaruit de betaling van de betreffende vaste last en de naam van de partij aan wie de betaling plaatsvindt blijkt (bijv. de voorschotnota van het energiecontract) of een kopie van de overeenkomst waarop de Lastenverlichting betrekking heeft.
  4. Nadat alle opgevraagde gegevens door Privileges zijn ontvangen voor de 15de dag van de maand, zal de Lastenverlichting ingaan per de eerste dag van de daarop volgende kalendermaand.
  5. Voor het bepalen van de maandelijkse vergoeding aan het Privileges Lid, dient het Privileges Lid, voor zover de facturen per maand (kunnen) wijzigen, een afschrift van het betreffende maandbedrag(en) per post of per e-mail aan Privileges toe te zenden. Voor zover het maandbedrag iedere maand gelijk is, zal Privileges uitgaan van het door het Privileges Lid vooraf opgegeven maandbedrag.
  6. Wijzigingen in maandbedragen of persoonlijke (adres)gegevens dienen direct aan Privileges doorgegeven te worden.
  7. Wanneer het Privileges Lid overstapt naar een andere leverancier, of de bestaande overeenkomst verlengt waardoor het periodiek te betalen bedrag verandert, met betrekking tot de vaste last waar de betreffende Lastenverlichting betrekking op heeft, dient het Privileges Lid dit binnen twee weken na ingang van deze verandering aan Privileges door te geven.
  8. Indien Privileges tot de conclusie komt dat de verandering van de leverancier en/of de wijziging van het periodiek te betalen bedrag niet binnen twee weken is doorgegeven, heeft Privileges het recht om de uitbetaling van de resterende bedragen stop te zetten.
  9. Privileges heeft het recht gedurende de looptijd van een gemijnde Lastenverlichting aan een Privileges Lid te vragen door middel van (een) bankafschrift(en) aan te tonen dat het Privileges Lid de kosten van de betreffende vaste last ook daadwerkelijk aan de leverancier heeft betaald.
  10. Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden in één of meerdere maanden kan Privileges de resterende betalingen direct stopzetten. Het Privileges Lid heeft dan geen recht op restitutie.
  11. Privileges zal de vergoeding iedere maand op de aangegeven overschrijvingsdatum overmaken, zolang de door Privileges vastgestelde waarde van de Lastenverlichting nog niet is overschreden. Een eventueel restantbedrag zal met de laatste overschrijving aan het Privileges Lid worden overgemaakt. Indien de uitbetalingsdatum in een weekend of op een  nationale feestdag valt, zal de uitbetaling de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
  12. Alle betalingen door Privileges aan het Privileges Lid zullen plaatsvinden op het bij Privileges bekende rekeningnummer.
  13. Privileges behoudt zich het recht voor om een Privileges Lid uit te sluiten van deelname aan de Lastenverlichting Veilingen.
  14. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl.