1. Definities
  1. “Deelnemer”: een natuurlijk persoon, 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland aan wie Privileges Inloggegevens heeft vertrekt voor het gebruik van de website www.mijnprivileges.nl.
  2. “Login & Win”: de mogelijkheid tot het winnen van een prijs die Privileges aanbiedt op de website www.mijnprivileges.nl onder de naam Login & Win.
  3. "Inloggegevens": het wachtwoord waarmee in combinatie met het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres toegang kan worden verkregen tot de website www.mijnprivileges.nl.
  4. “Voorwaarden Login & Win”: deze Voorwaarden Login & Win zoals gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  5. “Voorwaarden”: de Voorwaarden mijnprivileges.nl en de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap zoals telkens gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl. 

 2. Toepasselijkheid
  1. De Voorwaarden Login & Win evenals de overige Voorwaarden zijn van toepassing op elke deelname aan Login & Win. De definities opgenomen in de Voorwaarden gelden ook in deze Voorwaarden Login & Win.
  2. In geval van wijziging van Login & Win of de Voorwaarden Login & Win kan een Deelnemer geen aanspraak maken op eerder verworven rechten.

 3. Deelname
  1. Deelname aan Login & Win is voorbehouden aan Deelnemers. Elke Deelnemer die conform de Voorwaarden Login & Win besluit een antwoord in te voeren op de daartoe geëigende plaats op www.mijnprivileges.nl neemt deel aan Login & Win in overeenstemming met deze Voorwaarden Login & Win en de overige Voorwaarden.
  2. Voor deelname aan Login & Win en het winnen van een prijs met Login & Win gelden de Voorwaarden Login & Win.
  3. Een Deelnemer dient het goede antwoord op de puzzel of vraag bij een te winnen prijs in te voeren om deel te kunnen nemen aan Login & Win. Ieder goed antwoord op een puzzel of vraag levert een deelname aan de trekking van prijzen op. Een Deelnemer kan gelijktijdig meedingen naar alle lopende prijzen.
  4. Gedurende de looptijd van elke prijs kan een Deelnemer 1 maal per 24 uur een antwoord op de vraag invoeren of de puzzel oplossen om mee te dingen naar de prijzen die op dat moment met Login & Win gewonnen kunnen worden.
  5. Een gewonnen prijs wordt niet veranderd, geruild of in contanten uitbetaald. Wanneer een prijs gewonnen door een Deelnemer met Login & Win door de leverancier van de prijs om welke reden dan ook niet geleverd kan worden, ontvangt de Deelnemer hiervoor geen compensatie.
  6. Een Deelnemer kan éénmaal een Login & Win prijs winnen om zoveel mogelijk Deelnemers de kans te geven een prachtig product van een A-merk te winnen. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar. 

 4. Prijzen; uitkering
  1. De prijzen die in Login & Win worden gewonnen, worden gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  2. Privileges mag de door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens vermelden in al haar communicatie in het kader van de bekendmaking van de prijswinnaars.
  3. Prijzen worden uitsluitend uitgekeerd aan Deelnemers (prijswinnaars) die medewerking verlenen aan prijsuitreikingen, publiciteit en promotie door Privileges.
  4. Privileges reikt de prijs uit aan de Deelnemer die blijkens de Privileges-administratie de prijs heeft gewonnen. Privileges is vrij in het bepalen van de winnaar. Privileges is op geen enkele wijze gehouden om verantwoording af te leggen aan een Deelnemer of te communiceren met die Deelnemer over de winnaar van een prijs van Login & Win
  5. De Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de uitgereikte prijs en eventuele afdrachten aan derden. Privileges accepteert terzake geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele afdrachten aan derden en de Deelnemer vrijwaart Privileges dienaangaande.

 5. Overige bepalingen
  1. Privileges behoudt zich eenzijdig het recht voor om de Deelnemers uit te sluiten van deelname aan Login & Win.
  2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl.