1. Definities
  1. “Gebruiker”: een natuurlijke persoon die 18 jaar of ouder is en woonachtig is in Nederland en aan wie Privileges inloggegevens heeft verstrekt voor toegang tot de website www.mijnprivileges.nl.
  2.  "Privileges": Privileges B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 34092571.
  3. "Voorwaarden MijnPrivileges.nl": deze voorwaarden voor het gebruik van de website www.mijnprivileges.nl zoals die zijn gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl. 

 2. Toepasselijkheid
  1. De Voorwaarden MijnPrivileges.nl zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.mijnprivileges.nl.
  2. Privileges kan de Voorwaarden MijnPrivileges.nl wijzigen door de Gebruiker daarvan in kennis te stellen via www.mijnprivileges.nl. Kennisgevingen kunnen zowel via de website www.mijnprivileges.nl als via direct mail en/of e-mail gedaan worden. De Gebruiker is aan de gewijzigde Voorwaarden MijnPrivileges.nl gebonden, indien de Gebruiker na kennisgeving de website www.mijnprivileges.nl bezoekt.

 3. Gebruik
  1. Privileges nodigt naar eigen inzicht Gebruikers uit waarbij kenbaar wordt gemaakt welk gebruik van de website www.mijnprivileges.nl is toegestaan. Dat kan per Gebruiker verschillen. 
  2. In de uitnodiging zullen de persoonlijke inloggegevens worden verschaft. De verschafte inloggegevens zijn strik persoonlijk. Zij mogen aan niemand anders bekend gemaakt worden. Gebruik van inloggegevens van een andere Gebruiker is niet toegestaan.
  3. De Gebruiker is aansprakelijk voor elk onrechtmatig gebruik van inloggegevens, zowel als hij/zij inloggegevens van een ander gebruikt als in het geval dat een ander zijn/haar inloggegevens gebruikt.
  4. Inloggen op de website www.mijnprivileges.nl door de Gebruiker middels de aan hem/haar toegekende persoonlijke inloggegevens behelst acceptatie van de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en het toegekende gebruik van de inloggegevens.
  5. De Gebruiker mag de website www.mijnprivileges.nl alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en in overeenstemming met door Privileges gegeven redelijke aanwijzingen of instructies.

 4. Persoonlijke informatie
  1. Persoonlijke informatie als bedoeld in dit artikel omvat onder meer persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en geslacht en gegevens over het gebruik door de Gebruiker van de website www.mijnprivileges.nl.
  2. Privileges mag deze persoonlijke informatie gebruiken ter uitvoering van haar diensten en/of ter verkoop van producten, ter ondersteuning van het gebruik van haar diensten en/of producten, ter ontwikkeling, onderzoek en promotie van nieuwe diensten en/of producten van Privileges en aan haar gelieerde rechtspersonen, om het mogelijk maken dat diensten en/of producten aan de Gebruiker worden geleverd en/of voor  marketingdoeleinden in verband met het gebruik van de website www.mijnprivileges.nl door de Gebruiker.

 5. Aansprakelijkheid
  1. Privileges en aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder voor de toepassing van dit artikel 5 tevens worden begrepen de werknemers en vertegenwoordigers van Privileges en aan haar gelieerde ondernemingen) zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten hun macht, waartoe in elk geval worden gerekend fouten die zijn veroorzaakt door derden waarvan Privileges of aan haar gelieerde ondernemingen gebruik hebben gemaakt. Privileges en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de handelingen die in hun opdracht door derden zijn verricht.
  2. Aansprakelijkheid van Privileges, op welke grond dan ook, is beperkt tot EUR 100,-, waarbij Privileges nooit aansprakelijk is voor indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld verlies of beschadiging van zaken en/of gegevens, derving van inkomsten, winst of omzet, gemiste besparingen of schade geleden door derden.
  3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl en Privileges is daarvoor niet aansprakelijk.

 6. Vrijwaring
  1. 6.1. De Gebruiker vrijwaart Privileges voor, en zal Privileges alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit, aanspraken van derden jegens Privileges, welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met onrechtmatig gebruik van de website www.mijnprivileges.nl en/of van de verstrekte inloggegevens en/of het toerekenbaar niet nakomen van de Voorwaarden MijnPrivileges.nl dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 7. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Deze Voorwaarden MijnPrivileges.nl worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen welke tussen Privileges en de Gebruiker mochten ontstaan ter zake deze Voorwaarden MijnPrivileges.nl zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van de Gebruiker om binnen een maand nadat een beroep op dit artikel is gedaan, het geschil te brengen voor de volgens het toepasselijk recht bevoegde rechter.

 8. Gehele Overeenkomst
  1. Deze Voorwaarden MijnPrivileges.nl maken deel uit van de overeenkomst tussen de Gebruiker en Privileges.
  2. Op de nadere overeenkomsten die tot stand komen indien de Gebruiker gebruik maakt van de website www.mijnprivileges.nl zijn de overige voorwaarden van toepassing die betrekking hebben op dat gebruik.
  3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden MijnPrivileges.nl nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere voorwaarden onverminderd van kracht en zullen de Gebruiker en Privileges in overleg treden met als doel te komen tot een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel als mogelijk de strekking van die nietige/vernietigde bepaling wordt behouden.

 9. Kennisgevingen en contact
  1. Elke kennisgeving aan Privileges dient de Gebruiker schriftelijk en ondertekend te doen aan:
   Privileges B.V.
   Postbus 780
   2003 RT Haarlem