1. Definities
  1. “Privileges Lid”: een Privileges Lid zoals gedefinieerd in de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap die zijn gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl
  2. “Puzzel & Win”: de mogelijkheid tot het winnen van prijzen die Privileges aanbiedt op de website www.mijnprivileges.nl onder de naam Puzzel & Win.
  3. “Voorwaarden Puzzel & Win”: deze Voorwaarden Puzzel & Win zoals gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  4. “Voorwaarden”: de Voorwaarden MijnPrivileges.nl en de Voorwaarden Privileges Lidmaatschap zoals telkens gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl. 

 2. Toepasselijkheid
  1. De Voorwaarden Puzzel & Win evenals de Voorwaarden zijn van toepassing op elke deelname aan Puzzel & Win. De definities opgenomen in de Voorwaarden gelden ook in deze Voorwaarden Puzzel & Win.
  2. In geval van wijziging van Puzzel & Win of de Voorwaarden Puzzel & Win kan een Privileges Lid geen aanspraak maken op eerder verworven rechten.

 3. Deelname
  1. Deelname aan Puzzel & Win is alleen mogelijk voor een Privileges Lid.Het Privileges Lid dat een antwoord invoert op de daartoe geëigende plaats op de website www.mijnprivileges.nl neemt deel aan Puzzel & Win in overeenstemming met de Voorwaarden Puzzel & Win en de overige Voorwaarden.
  2. Gedurende de looptijd van een prijs kan een Privileges Lid één maal per 24 uur een antwoord op de vraag of puzzel behorende bij de betreffende prijs invoeren om mee te dingen naar deze prijs. Een Privileges Lid kan gelijktijdig meedingen naar alle lopende prijzen.
  3. Een Privileges Lid dient het goede antwoord op de puzzel of vraag bij een te winnen prijs in te voeren om deel te kunnen nemen aan Puzzel & Win. Ieder goed antwoord op een puzzel of vraag levert een deelname aan de trekking op. Een Privileges Lid kan gelijktijdig meedingen naar alle lopende prijzen.
  4. Gedurende de looptijd van elke prijs kan een Privileges Lid 1 maal per 24 uur een antwoord op de vraag invoeren of de puzzel oplossen om mee te dingen naar de prijzen die op dat moment met Puzzel & Win gewonnen kunnen worden.
  5. Een gewonnen prijs wordt niet veranderd, geruild of in contanten uitbetaald. Wanneer een prijs gewonnen door een Privileges Lid met Puzzel & Win door de leverancier van de prijs om welke reden dan ook niet geleverd kan worden, ontvangt het Privileges Lid hiervoor geen compensatie.
  6. Een gewonnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 4. Prijzen; uitkering
  1. De prijzen die in Puzzel & Win worden gewonnen, worden gepubliceerd op de website www.mijnprivileges.nl.
  2. Privileges mag de door een Privileges Lid verstrekte persoonsgegevens vermelden in al haar communicatie in het kader van de bekendmaking van de prijswinnaars.
  3. Prijzen worden uitsluitend uitgekeerd aan een Privileges Lid (prijswinnaar) dat medewerking verleent aan prijsuitreikingen, publiciteit en promotie door Privileges.
  4. Privileges reikt de prijs uit aan het Privileges Lid dat blijkens de Privileges-administratie de prijs heeft gewonnen. Privileges is vrij in het bepalen van de winnaar. Privileges is op geen enkele wijze gehouden om verantwoording af te leggen aan een Privileges Lid of te communiceren met een Privileges Lid over de winnaar van een prijs van Puzzel & Win
  5. Het Privileges Lid is volledig verantwoordelijk voor de uitgereikte prijs en eventuele afdrachten aan derden. Privileges accepteert terzake geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele afdrachten aan derden en het Privileges Lid vrijwaart Privileges dienaangaande.

 5. Overige bepalingen
  1. Privileges behoudt zich eenzijdig het recht voor om de Privileges Lid uit te sluiten van deelname aan Puzzel & Win.
  2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische storingen, typefouten en/of overige fouten op de website www.mijnprivileges.nl.